PL EN RU

Istotne zmiany w opodatkowaniu nabywania pakietów wierzytelności

W piątek, 24 sierpnia zostało publikowany projekt zmian do ustaw o PIT, CIT oraz Ordynacji podatkowej. Oprócz szeroko komentowanych zmian takich jak m.in. exit tax, IP BOX, opodatkowanie krypto walut czy wykorzystywania samochodów osobowych związanych z działalnością gospodarczą, warto również zwrócić uwagę na kilka innych zmian, które mogą okazać się istotne dla szerokiego grona podatników, w szczególności z branży finansowej.

W szczególności na uwagę zasługuje wprowadzenie szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności. Projekt wprowadza możliwość rozpoznawania skutków podatkowych na całym nabytym portfelu wierzytelności, a nie na pojedynczych wierzytelnościach wchodzących w skład portfela (pod warunkiem, że w skład nabytego portfela wchodzi co najmniej 100 wierzytelności). Projekt reguluje także budzącą kontrowersje i wątpliwości kwestię rozpoznawania w kosztach podatkowych kosztów nabycia wierzytelności. Zgodnie z projektem koszt nabycia wierzytelności ma być rozpoznawany w kosztach podatkowych w okresie rozliczeniowym, w którym osiągnięty został przychód z wierzytelności wchodzącej w skład pakietu wierzytelności, do wysokości odpowiadającej temu przychodowi. W świetle istniejących dotychczas kontrowersji oraz pojawiających się ostatnio stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych zgodnie z którymi koszty nabycia wierzytelności powinny być rozpoznawane proporcjonalnie do przychodu uzyskanego z tytułu spłaty wierzytelności, rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Finansów należy uznać za pozytywne dla podatników.

Ponadto interesujące wydaje się:

  • wprowadzenie szczególnych przepisów dotyczących opodatkowania transakcji związanych z pożyczką papierów wartościowych (m.in. transakcje repo, buy-sell back). W tym zakresie brzmienie projektowanych przepisów może rodzić wątpliwości i pytania co do ich prawidłowego rozumienia, jednak pozytywnie należy ocenić deklarowane w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzenie zasady rozliczania takich transakcji analogicznej jak dla celów rachunkowych, czyli rozliczania ich wynikowo tj. przychód dla „pożyczkodawcy” ma stanowić wyłącznie „element odsetkowy” rozumiany jako różnica między ceną odkupu papieru wartościowego a ceną za jaką został on przekazany w ramach transakcji pożyczki papierów wartościowych.
  • wprowadzenie znanego z innych krajów mechanizmu odliczenia hipotetycznych odsetek (notional interest deduction – NID), który umożliwia rozpoznanie w kosztach podatkowych hipotetycznych odsetek od środków wniesionych na kapitał spółki. Zgodnie z projektem spółka będzie miała prawo do rozpoznania w kosztach podatkowych hipotetycznych odsetek od:
  1. dopłat wniesionych do spółki,
  2. zysku przeznaczonego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Prawo do rozpoznania hipotetycznych odsetek w kosztach podatkowych będzie przysługiwało w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału rezerwowego lub zapasowego oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych. Odsetki będą kalkulowane wg stopy referencyjnej NBP (obecnie 1,5%) powiększonej o 1 pkt procentowy. Co ważne, odliczenie ma być ograniczone kwotowo. Łączna kwota hipotetycznych odsetek rozpoznanych w kosztach podatkowych w jednym roku podatkowym nie może jednak przekroczyć kwoty 250 000 zł.

Zwrot całości lub części dopłaty lub podział i wypłata zysku przed upływem trzech lat ma skutkować obowiązkiem rozpoznania przychodu podatkowego w kwocie odpowiednio wcześniej rozpoznanych odsetek w kosztach podatkowych.

W założeniu mechanizm odliczenia hipotetycznych odsetek ma na celu zrównanie finansowania kapitałem z finansowaniem długiem. Jak się jednak wydaje, wyłączenie z kalkulacji hipotetycznych odsetek wkładów wniesionych na kapitał zakładowy spółki, pozwoli jedynie częściowo osiągnąć ten cel.

Wśród zmian, które mogą być interesujące dla branży finansowej można też wskazać:

  • wprowadzenie ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej (IPS),
  • wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji,
  • poszerzenie zakresu zwolnienia dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych (specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych).

Cały projekt oraz uzasadnienie można znaleźć pod linkiem:https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315309/katalog/12530101#12530101

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Należymy do Grupy Arena Tax: