Arena Tax

Arena Tax jest licencjonowaną spółką doradztwa podatkowego

Wspomagamy polskie firmy oraz podmioty międzynarodowe, między innymi w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw oraz podatków międzynarodowych.

Naszymi partnerami są podmioty z wiodących branż, w tym z branży finansowej i branży nowych technologii. Są to m.in.: banki, podmioty z szerokorozumianego ekosystemu finansowego, firmy leasingowe, firmy wierzytelnościowe, zakłady ubezpieczeń, podmioty sektora consumer finance i płatności, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, spółki fintech, IT oraz firmy technologiczne. Nasz doświadczony zespół specjalistów przeprowadza skomplikowane projekty i obsługuje transakcje dla najbardziej wymagających klientów. Obecnie jesteśmy wśród 20 największych spółek doradztwa podatkowego w Polsce, według rankingu dziennika Rzeczpospolita. Rokrocznie jesteśmy wyróżniani jako wiodąca spółka doradztwa podatkowego w światowych raportach specjalistycznych World Tax oraz World Transfer Pricing wydawnictwa podatkowego International Tax Review.

Nasze osiągnięcia:

Nasze usługi

Naszym celem jest dostarczanie Klientom mierzalnej wartości dodanej

Jesteśmy proaktywni – w przypadku gdy widzimy możliwości potencjalnej oszczędności podatkowej lub zauważamy ryzyka, ustalamy wspólnie z Państwem jakie kroki możemy podjąć. W trakcie przygotowania i realizacji projektów podatkowych kładziemy szczególny nacisk na profesjonalizm wykonywanych przez nas usług. Naszym celem jest świadczenie usług zapewniając minimalne zaangażowanie aktywów (takich jak czas) po stronie naszych partnerów. Chcemy, aby partnerzy mogli zająć się biznesem, podczas gdy my zajmujemy się ich podatkami i kwestiami finansowymi.

Kompleksowe wdrażanie rozwiązań podatkowych

Zarządzamy projektem całościowo: określamy czas realizacji, wyznaczamy skład zespołu projektowego posiadający największe doświadczenie w realizacji danego typu usługi, określamy budżet i niezbędne zasoby zewnętrzne. W razie potrzeby wybieramy i angażujemy specjalistów z danej dziedziny w Polsce i za granicą, których koordynujemy na każdym etapie projektu. Nasze doświadczenie i podejście polegające na kompleksowym wdrażaniu rozwiązań sprawiają, że nasze pomysły realizujemy dla Państwa w pełni skutecznie.

Międzynarodowa strukturyzacja podatkowa

W niektórych przypadkach wskazane jest opracowanie nowej lub zmiana istniejącej struktury międzynarodowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie polskich i międzynarodowych podatków. Na Państwa życzenie zaproponujemy Państwu rozwiązania bezpieczne, spójne, efektywne i dostosowane do modelu biznesowego.

Doradztwo na poziomie przedsiębiorstw powiązanych

Analizujemy Państwa strukturę aby pomóc w zakresach typowych dla grup przedsiębiorstw powiązanych, takich jak:

  • finansowanie,
  • zarządzanie podatkowe cienką kapitalizacją,
  • przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych, itp.

Ocena ryzyk podatkowych w zakresie polskich i międzynarodowych podatków

Doradcy podatkowi Arena Tax analizują i opiniują planowane lub stosowane przez Państwa rozwiązania w zakresie podatków polskich oraz międzynarodowych. Ponadto, na życzenie Klienta nasi doradcy dokonują analizy (risk assessment) rozwiązań zaproponowanych przez Państwa lub przez innych doradców w zakresie podatków.

Doradztwo związane z przeniesieniem funkcji w ramach grupy przedsiębiorców

W przypadku planów reorganizacji grupy, Arena Tax służy wsparciem w zakresie odpowiedniego zarządzania ryzykami podatkowymi wynikającymi z planowanej zmiany. Specjalizujemy się zarówno w polskich, jak i transgranicznych projektach reorganizacyjnych.

Przeglądy podatkowe, due diligence

Rekomendujemy naszym partnerom przegląd podatkowy w celu weryfikacji prawidłowości wywiązywania się z obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych, wskazania ewentualnych nieprawidłowości, zidentyfikowania obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego oraz możliwości wprowadzenia korzystnej zmiany.Wynikiem przeglądu jest przedstawienie sposobów skorygowania nieprawidłowości oraz wskazanie działań zmierzających do zarządzenia ryzykiem/szansą.Przeglądy podatkowe są też często okazją do uzyskania wymiernych oszczędności podatkowych, dzięki aktualizacji polityki rozliczeń podatkowych, eliminacji błędów czy rekomendacji bardziej korzystnych rozwiązań.Prowadzimy przeglądy due diligence – zarówno na zlecenie zbywców, jak i nabywców.

Doradztwo transakcyjne

Zespół Arena Tax oferuje kompleksową obsługę doradczą następujących transakcji:

  • wsparcie inwestora w procesie zakupu spółek w ramach projektów restrukturyzacyjnych,
  • zakup przedsiębiorstwa lub jego części/oddziału,
  • sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części/oddziału,
  • fuzje i przejęcia podmiotów gospodarczych,
  • podziały podmiotów gospodarczych.

Nasze wsparcie obejmuje etapy od negocjacji przez proces due diligence aż do zamknięcia transakcji. Na każdym etapie służymy Klientowi radą i profesjonalną ekspertyzą, niezależnie od tego, którą jest stroną transakcji.

Ceny transferowe

Naszym klientom zapewniamy wsparcie przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem w zakresie cen transferowych oraz tworzenia optymalnych rozwiązań biznesowych, w których zaangażowane zostały podmioty powiązane. Punktem wyjścia jest analiza prowadzonej działalności. Na podstawie tej analizy doradcy Arena Tax rozpoznają i określają główne obszary ryzyka, przede wszystkim związanego z ustaloną metodą i wysokością wynagrodzenia transakcyjnego. Od kompleksowej dokumentacji cen transferowych po benchmarki podatkowe – nasz zespół posiada kompetencje do wdrażania projektów w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw polskich i międzynarodowych grup spółek powiązanych. Realizujemy projekty międzynarodowe związane z poziomem ustalania cen transakcyjnych, zabezpieczając ryzyka w różnych jurysdykcjach.

 

Więcej informacji na stronie: www.transferpricingarenatax.com.

Wsparcie przy kontrolach podatkowych i skarbowych

Arena Tax posiada zespół radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych zapewniających wsparcie podczas kontroli podatkowej lub skarbowej oraz w trakcie postępowania odwoławczego bądź postępowania sądowego. Reprezentujemy naszych partnerów przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w każdym stadium toczących się postępowań kontrolno-podatkowych oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Doradztwo bieżące oraz ad-hoc

Doradcy podatkowi Arena Tax służą wsparciem w zakresie podatków od osób prawnych, podatku od towarów i usług i innych podatków wynikających z polskich przepisów, a także ordynacji podatkowej, procedury karnoskarbowej i innych zagadnień pojawiających się w działalności operacyjnej przedsiębiorców. Usługi świadczone są w języku polskim, angielskim oraz w innych językach europejskich.

Parametryzacja systemów

Mamy duże doświadczenie w obsłudze klientów prowadzących działalność za pośrednictwem transakcyjnych systemów informatycznych, w tym usług finansowych, usług niematerialnych, pośrednictwa w usługach i handlu B2B i B2C. Naszym klientom oferujemy audyt i parametryzację ich systemów pod względem podatkowym i rachunkowym, tak aby nie tylko zarządzić ryzykami podatkowymi, ale też znaleźć oszczędności.

Digital Apps

Stosowanie preferencyjnej stawki odnosi się do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej które będą wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Kalkulator IP BOX

Kalkulacja potencjału oszczędności przy skorzystaniu z opodatkowania przychodu kwalifikowanego w wysokości 5% stawki CIT.

Stosowanie preferencyjnej stawki odnosi się do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej które będą wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Zespół

Profesjonaliści z szerokim doświadczeniem w polskim i międzynarodowym doradztwie podatkowym.

Członkowie zespołu Arena Tax są licencjonowanymi doradcami podatkowymi, radcami prawnymi i adwokatami specjalizującymi się we wspieraniu instytucji finansowych – z doświadczeniem w pracy dla największych firm z branży finansowej w Polsce. Nasz zespół doradztwa podatkowego tworzą managerowie posiadający wieloletnie doświadczenie w polskim i międzynarodowym doradztwie podatkowym oraz w przygotowaniu i implementacji wszelkiego rodzaju projektów podatkowych. Ponadto zespół podatkowy wspierany jest przez doświadczonych konsultantów oraz senior konsultantów podatkowych posiadających specjalistyczną wiedzę prawną i podatkową związaną z opodatkowaniem polskich i międzynarodowych instytucji.

Michał Musielak

Group Managing Partner

Doradca podatkowy

michal.musielak@arenatax.pl

+48 504 138 118

×

Michał Musielak

Group Managing Partner

Doradca podatkowy

michal.musielak@arenatax.pl

+48 504 138 118

Prawnik, finansista i licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 10244). Michał posiada ponad 19-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym.

Praca zawodowa i edukacja

Przez okres studiów oraz krótko po nich (1999-2002) pracował w biurze prawnym domu maklerskiego, gdzie kolejno na różnych stanowiskach (od asystenta aż do dyrektora biura prawnego), zajmował się m.in. podatkowymi aspektami działalności domu maklerskiego oraz jego klientów. Od 2002 do 2007 r. w Deloitte oraz Ernst & Young był zaangażowany w doradztwo podatkowe, głównie dla instytucji finansowych. W trakcie pracy w Ernst & Young m.in. został oddelegowany do czasowego wykonywania obowiązków głównego kontrolera podatkowego w banku należącym do amerykańskiej grupy kapitałowej. W latach 2007-2011 stworzył i kierował departamentem podatkowym w Polbank EFG (obecnie część grupy Raiffeisen); był odpowiedzialny za całokształt obowiązków podatkowych banku z sumą bilansową ponad 20 mld zł, kierując kompetencją doradztwa podatkowego oraz rachunkowości i sprawozdawczości podatkowej. W latach 2011-2012 był partnerem w KPT Doradcy Podatkowi. W Arena Tax pracuje od czerwca 2012 r.
Ukończył prawo na UAM w Poznaniu (2002) oraz rachunkowość i finanse przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (2002).

Organizacje i nagrody

W latach 2008-2011 przewodniczył Grupie VAT w Związku Banków Polskich, a w latach 2009-2011 był członkiem Grupy VAT w Europejskiej Federacji Bankowej (EBF) w Brukseli. W trakcie Polskiej Prezydencji w Radzie UE (lipiec-grudzień 2011) był Oficjalnym Przedstawicielem Związku Banków Polskich w Grupie VAT Europejskiej Federacji Bankowej.
Jako jeden z nielicznych partnerów podatkowych w Polsce został odznaczony Odznaką Honorową Związku Banków Polskich (2012).

Języki

polski, angielski

Aneta Saramak

Tax Managing Partner

Doradca podatkowy

aneta.saramak@arenatax.pl

+48 603 700 015

×

Aneta Saramak

Tax Managing Partner

Doradca podatkowy

aneta.saramak@arenatax.pl

+48 603 700 015

Finansista, licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 10068) z ponad 19-letnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym dla instytucji finansowych.

Praca zawodowa i edukacja

Aneta pracowała w KPMG oraz Deloitte Doradztwo Podatkowe gdzie zajmowała się doradztwem dla instytucji finansowych, głównie banków, firm pożyczkowych, firm windykacyjnych, firm leasingowych oraz domów maklerskich. Odpowiadała za bieżące  doradztwo podatkowe dla polskich i międzynarodowych instytucji finansowych obejmujące swym zakresem zagadnienia podatków dochodowych i obrotowych oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Kierowała projektami kompleksowych audytów podatkowych i przeglądów due diligence, prowadziła projekty restrukturyzacyjne oraz projekty strategicznego planowania podatkowego dotyczące między innymi przenoszenia portfeli wierzytelności, przekształceń organizacyjnych bank/oddział, planowania podatkowego dotyczącego usług ubezpieczeniowych towarzyszących produktom bankowych czy leasingowym (bancassurance). Aneta reprezentowała klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
Prezenterka na licznych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, w szczególności dla instytucji finansowych, autorka publikacji prasowych, współautorka Komentarza C.H. Beck Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2014, 2015.

Języki

polski, angielski

Joanna Żmuda-Trzebiatowska

Tax Managing Partner

Doradca podatkowy

joanna.zmuda-trzebiatowska@arenatax.pl

tel. +48 503 631 355

×

Joanna Żmuda-Trzebiatowska

Tax Managing Partner

Doradca podatkowy

joanna.zmuda-trzebiatowska@arenatax.pl

tel. +48 503 631 355

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12230) z 13-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie cen transferowych i doradztwa podatkowego dla międzynarodowych grup kapitałowych.

Praca zawodowa i edukacja

Joanna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (2002) na kierunkach Zarządzanie oraz Stosunki Międzynarodowe. Karierę rozpoczęła w Rzymie, gdzie pracowała dla jednego z większych włoskich banków, a następnie dla Ministerstwa Finansów we Włoszech. Następnie pracowała w firmie doradztwa podatkowego, gdzie prowadziła projekty z zakresu cen transferowych. Joanna wspierała włoskie i niemieckie firmy w zakresie sprawozdawczości cen transferowych w modelu Master File-Local File. W Polsce była częścią zespołu ds. cen transferowych w KPMG Polska, następnie była Managerem Podatkowym w polskiej firmie doradztwa podatkowego specjalizującej się w cenach transferowych będącej częścią globalnej sieci firm doradczych. Joanna prowadziła projekty dotyczące analiz benchmarkingowych, dokumentacji cen transferowych, polityki cen transferowych i przeglądów cen transferowych na rzecz przedsiębiorstw wielonarodowych oraz spółek notowanych na GPW.

Współpracowała przy wnioskach dotyczących uprzednich umów cenowych (tzw. APA). Jej najważniejsze projekty w zakresie cen transferowych dotyczyły transakcji restrukturyzacyjnej o całkowitej wartości 256 mln euro.

W Arena Tax zarządza zespołem cen transferowych. Jest również odpowiedzialna za rozwój strategii Grupy.

Języki

polski, angielski, niemiecki, włoski

Dominika Ramírez-Wołkiewicz

Tax Director

Doradca podatkowy, Radca prawny

dominika.ramirez@arenatax.pl

tel. +48 503 630 046

×

Dominika Ramírez-Wołkiewicz

Tax Director

Doradca podatkowy, Radca prawny

dominika.ramirez@arenatax.pl

tel. +48 503 630 046

Radca prawny (nr wpisu WA-9807), licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 10092). Dominika posiada ponad 18-letni staż w doradztwie prawnym i podatkowym.

Praca zawodowa i edukacja

Dominika jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej kancelarii prawnej i audytorskiej, od 2004 roku do 2014 roku pracowała w dziale doradztwa podatkowego Deloitte. Jej głównym obszarem pracy zawodowej było opodatkowanie działalności instytucji finansowych.
Dominika zajmowała się przede wszystkim kompleksowym i stałym wsparciem podatkowym różnego rodzaju podmiotów zarówno z branży finansowej jak i FMCG, uczestniczyła w projektach optymalizacji podatkowej oraz restrukturyzacji, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych, przeprowadzała kompleksowe przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, obowiązki płatnika PIT, ogólne i tematyczne). Wspierała także klientów podczas postępowań podatkowych oraz sądowych. Była prowadzącą oraz współprowadzącą licznych szkoleń i konferencji o tematyce podatkowej.
Współpracuje z Arena Tax od roku 2014.

Języki

polski, angielski, francuski

Michał Chyła

Tax Director

Doradca podatkowy

michal.chyla@arenatax.pl

tel. +48 603 700 146

×

Michał Chyła

Tax Director

Doradca podatkowy

michal.chyla@arenatax.pl

tel. +48 603 700 146

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12827) z 12-letnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym dla branży usług finansowych.

Praca zawodowa i edukacja

Michał jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przed dołączeniem do Arena Tax przez ponad 8 lat pracował w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, gdzie głównie zajmował się zagadnieniami związanymi z opodatkowaniem instytucji finansowych.
Michał zajmuje się sprawami podatkowymi od ponad 12 lat, z których większość była poświęcona kwestiom podatkowym występującym w branży usług finansowych. Zajmuje się kwestiami związanymi z podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem VAT, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podatkami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień charakterystycznych dla podmiotów działających na rynku finansowym. Michał posiada bogate doświadczenie w analizie skutków podatkowych produktów oferowanych przez banki i zakłady ubezpieczeń oraz innych kwestii wynikających w bieżącej działalności instytucji finansowych. Brał udział w rozbudowanych projektach jak restrukturyzacje podatkowe, przeglądy podatkowe oraz badania due diligence. Zajmował się kwestiami związanymi z opracowaniem i wdrażaniem optymalnych podatkowo struktur pozyskiwania finansowania, zbywania aktywów oraz obrotu wierzytelnościami.

Michał uczestniczył jako prelegent w licznych konferencjach i szkoleniach, których przedmiotem były kwestie podatkowe występujące w instytucjach finansowych. Jest także autorem komentarzy prasowych dotyczących zagadnień podatkowych.

Języki
polski, angielski

Natalia Michoń

Tax Manager

Doradca podatkowy

natalia.michon@arenatax.pl

tel. +48 504 306 696

×

Natalia Michoń

Tax Manager

Doradca podatkowy

natalia.michon@arenatax.pl

tel. +48 504 306 696

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12802) z szerokim doświadczeniem w doradztwie podatkowym.

Praca zawodowa i edukacja

Przed rozpoczęciem współpracy w Arena Tax Natalia była konsultantem podatkowym w KPT Doradcy Podatkowi. Natalia specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla polskich instytucji oraz w międzynarodowym planowaniu podatkowym. Jednym z jej głównych zainteresowań jest opodatkowanie instrumentów pochodnych. Przygotowała wiele złożonych projektów dotyczących restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadzała liczne przeglądy podatkowe w zakresie CIT i VAT włączając w to badania rozliczeń podatkowych w instytucjach finansowych, m.in. w bankach i firmach pożyczkowych oraz przeglądy due dilligence.

Natalia posiada doświadczenie w doradztwie podatkowym dla banków, firm z branży FMCG, energetycznej oraz inwestycyjnej. Natalia także zdobywała doświadczenie w jednej z firm doradczych w usługach sprawozdawczości i rachunkowości podatkowej, gdzie była odpowiedzialna za sprawozdawczość podatkową w zakresie CIT i VAT oraz bieżące doradztwo podatkowe dla firm z branży m.in. IT, motoryzacyjnej i nieruchomości.
Natalia jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość. Obecnie studiuje prawo na Akademii Leona Koźmińskiego.

Języki

polski, angielski

Jakub Patalas

Transfer Pricing Manager

jakub.patalas@arenatax.pl

tel. +48 502 049 678

×

Jakub Patalas

Transfer Pricing Manager

jakub.patalas@arenatax.pl

tel. +48 502 049 678

Manager specjalizujący się w cenach transferowych i doradztwie dla grup kapitałowych.

Praca zawodowa i edukacja
Jakub jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Ekonomia Międzynarodowa. W ramach programu Erasmus studiował również na Università degli Studi di Padova, Włochy.
Karierę rozpoczął w dziale Audytu Instytucji Finansowych KPMG, a następnie pracował w zespołach cen transferowych Ernst & Young oraz Andersen Tax, gdzie był odpowiedzialny za realizację projektów z zakresu cen transferowych i międzynarodowego prawa podatkowego. Jakub przeprowadził szereg projektów w zakresie analiz porównawczych, benchmarkingu instrumentów finansowych, przygotowywania dokumentacji Local File i Masterfile, opracowywania analiz ekonomiczno-finansowych i rynkowej wyceny opłat licencyjnych m.in. dla podmiotów z branży finansowej, technologicznej, farmaceutycznej i deweloperskiej.
Podczas swojej kariery zawodowej Jakub był zaangażowany w projekty obejmujące: przygotowywanie wniosków dotyczących uprzedniego porozumienia cenowego (tzw. APA), opracowywanie polityk cen transferowych i strukturyzację rozliczeń pomiędzy podmiotami z międzynarodowych grup kapitałowych, wsparcie podczas kontroli cen transferowych, przygotowywanie dokumentacji ochronnej (tzw. Defense File) dla pomiotów osiągających przychody przekraczające 1 mld EUR.
W Arena Tax zarządza pracami osób w zespole cen transferowych i odpowiada za projekty realizowane przez zespół cen transferowych.
Języki
polski, angielski

Agata Czerniak

Tax Manager

Doradca podatkowy

agata.czerniak@arenatax.pl

tel. +48 504 306 756

×

Agata Czerniak

Tax Manager

Doradca podatkowy

agata.czerniak@arenatax.pl

tel. +48 504 306 756

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 13135) z szerokim doświadczeniem w doradztwie podatkowym. Agata zajmuje się głównie sporami podatkowymi i bieżącym doradztwem podatkowym.

Praca zawodowa i edukacja

Agata ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie jest doktorantką w Instytucie Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentką Międzynarodowej Szkoły Prawa Podatkowego zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu.

Doświadczenie zawodowe Agaty obejmuje kompleksowe doradztwo w kwestiach podatkowych, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych w tym cen transferowych, a także zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną-skarbową osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe. Agata doradzała w trakcie wielu kontroli podatkowych i skarbowych, reprezentując klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Przed rozpoczęciem pracy w firmie Arena Tax pracowała w PwC i w innych renomowanych spółkach doradztwa podatkowego, doradzając podmiotom działających w branży IT, FMCG, nieruchomości, energetyki, logistyki i transportu.

Języki

polski, angielski

Aleksandra Chojnacka

Transfer Pricing Manager

Doradca podatkowy

aleksandra.chojnacka@arenatax.pl

tel. +48 509 954 271

×

Aleksandra Chojnacka

Transfer Pricing Manager

Doradca podatkowy

aleksandra.chojnacka@arenatax.pl

tel. +48 509 954 271

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 13448), praktyk prawa podatkowego z 13-letnim doświadczeniem zawodowym w organach kontroli skarbowej i organach podatkowych, specjalizuje się w obszarze cen transferowych.

Praca zawodowa i edukacja

Aleksandra jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalnością Strategie podatkowe. Ukończyła również studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Prawo podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Aleksandra jest doktorantką w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczęła w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego przeprowadzając kontrole z obszaru podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, a następnie w Wydziale Kontroli Podatkowej Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, gdzie zajmowała się głównie podatkiem dochodowym od osób prawnych, w tym cenami transferowymi. Przez ostatnie półtora roku Aleksandra prowadziła zespół TP w spółce doradztwa podatkowego, dedykowanej do transfer pricing’u. Przeprowadziła szereg projektów dla przedsiębiorstw wielonarodowych, w tym dla największych graczy z wielu branż, w tym: finansowej, metalowej, farmaceutycznej czy TSL (Transport Spedycja Logistyka). Specjalizuje się w transakcjach finansowych.

Aleksandra jest doświadczonym szkoleniowcem tematyki TP. W październiku 2018 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja jej współautorstwa pt. „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji.”

W Arena Tax zarządza pracami osób w zespole cen transferowych i wycen oraz odpowiada za projekty realizowane przez zespół cen transferowych.

Języki

polski, angielski

Kariera

Stworzyliśmy miejsce pracy, w którym praca jest nie tylko wyzwaniem, ale i przyjemnością

Jeśli jesteś studentem/absolwentem prawa lub ekonomii (najchętniej obydwu kierunków) i znasz biegle angielski, dołącz do naszego zespołu. Zapraszamy do składania aplikacji również doradców podatkowych z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorstw.
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@arenatax.pl wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie...
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie CV i liście motywacyjnym w celu niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jeżeli dodatkowo chcesz aby Twoja kandydatura była brana pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Arena Tax sp. z o.o. prosimy o zamieszczenie w Twoim CV również dodatkowej zgody o treści:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV i listu motywacyjnego

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV i listu motywacyjnego oraz przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych w celu niezbędnym do wzięcia pod uwagę mojej kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Arena Tax sp. z o.o. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Obowiązek informacyjny

Wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna ale jej uzyskanie jest niezbędne do przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji z Twoim udziałem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO – pragniemy poinformować że:

1.Od chwili przesłania do nas CV administratorem podanych w nim danych osobowych jest Arena Tax sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa, adres e-mail: rodo@arenatax.pl tel. +48 22 102 21 30.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Arena Tax sp. z o. o. w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, RODO).

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieprzekraczający sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji w którym brałeś udział, a jeśli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – przez czas pięciu (5) lat od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

4. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

5. Ponadto, w dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@arenatax.pl, lub pod numerem telefonu +48 22 102 21 30.

7. Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla celów udziału w procesie rekrutacji.Jeżeli nie udzielisz zgody bądź w późniejszym czasie prześlesz wniosek o sprostowanie lub usunięcie Twoich danych, albo cofniesz swoją zgodę, będzie to oznaczało, że nie będziemy mogli brać pod uwagę Twojej kandydatury wprowadzonych rekrutacjach.

9. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Ścieżka Twojego rozwoju w Arena Tax

Tax Trainee

Zdobywasz i pogłębiasz ogólną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień prawa podatkowego, uczysz się analizować przepisy i wyciągać z nich praktyczne wnioski

Przy wsparciu doświadczonych osób z zespołu sporządzasz projekty analiz prawno-podatkowych i analizy aktualnych linii interpretacyjnych oraz uczestniczysz w przeglądach podatkowych i due diligence

Poznajesz podstawowe zasady kalkulacji podatków

Tax Consultant

Zdobywasz wiedzę merytoryczną z zakresu prawa podatkowego i jego praktycznego stosowania oraz wiedzę na temat zasad kalkulacji podatków, znasz formularze podatkowe

Sporządzasz projekty porad podatkowych, uczestniczysz w przeglądach podatkowych i due diligence opracowując wyznaczone zagadnienia objęte przeglądem

Współpracujesz z innymi członkami zespołu podatkowego, prawnego i księgowego rozumiejąc złożone potrzeby Klientów

Potrafisz interpretować przepisy prawa podatkowego z rozpoznaniem specyfiki działalności poszczególnych Klientów

Tax Senior Consultant

Zdobywasz doświadczenie w samodzielnym koordynowaniu i prowadzeniu projektów podatkowych o zasięgu międzynarodowym lub lokalnym

Doskonalisz się w prowadzeniu równolegle kilku zadań/projektów, rozkładając pracę pomiędzy mniej doświadczonych współpracowników oraz uzgadniając dalsze działania z menedżerami

Masz możliwość bezpośredniego wspierania Klientów w trakcie spotkań, telekonferencji, wideokonferencji, w dużej mierze w języku angielskim

Uczysz się budowania i utrzymywania relacji biznesowych z dedykowanymi pracownikami ze strony Klientów

Tax Manager

Koordynujesz i prowadzisz złożone projekty podatkowe o zasięgu międzynarodowym lub polskim

Budujesz i utrzymujesz relacje z Klientami, a także doradzasz na rzecz Klientów w procesach restrukturyzacyjnych oraz przy transakcjach M&A

Aktywnie wpływasz na rozwój linii biznesowej usług w zakresie doradztwa podatkowego i uczestniczysz w rozwoju kierunków i zasad współdziałania między liniami biznesowymi

Bierzesz udział w rekrutacji i rozwoju merytorycznym młodszych współpracowników

Tax Director

Reprezentujesz Grupę na zewnątrz, budujesz i utrzymujesz długofalowe, strategiczne relacje z istniejącymi i nowymi Klientami

Zarządzasz potencjalnymi możliwościami rozwoju biznesowego i ryzykiem linii biznesowej, odpowiadasz za jakość usług realizowanych w ramach linii biznesowej oraz koordynujesz politykę cenową linii biznesowych

Wspierasz i koordynujesz Tax Managerów w zakresie rozwoju nowych rynków i nowych produktów

Całościowo zarządzasz strategią rozwoju zatrudnienia

Tax Partner

Kontakt

Arena Tax Sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
ul. Bukowińska 22B , 02-703 Warszawa
zobacz na google

tel. +48 22 102 20 30
e-mail: office@arenatax.pl

KRS: 0000421071 | NIP: 5213631253 | REGON: 146123519

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 zł


^