Powered by proti.pl
proti - to be online
Arena Tax
Arena Tax jest licencjonowaną spółką doradztwa podatkowego

Wspomagamy polskie firmy oraz podmioty międzynarodowe, między innymi w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw oraz podatków międzynarodowych.


Poznaj nasz zespół profesjonalistów
Naszymi partnerami są podmioty z wiodących branż, w tym z branży finansowej i branży nowych technologii. Są to m.in.: banki, podmioty z szerokorozumianego ekosystemu finansowego, firmy leasingowe, firmy wierzytelnościowe, zakłady ubezpieczeń, podmioty sektora consumer finance i płatności, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, spółki fintech, IT oraz firmy technologiczne. Nasz doświadczony zespół specjalistów przeprowadza skomplikowane projekty i obsługuje transakcje dla najbardziej wymagających klientów. Obecnie jesteśmy wśród 20 największych spółek doradztwa podatkowego w Polsce, według rankingu dziennika Rzeczpospolita. Rokrocznie jesteśmy wyróżniani jako wiodąca spółka doradztwa podatkowego w światowych raportach specjalistycznych World Tax oraz World Transfer Pricing wydawnictwa podatkowego International Tax Review.
Nasze osiągnięcia:
Arena Tax została uznana za wiodącą spółkę doradztwa podatkowego przez specjalistyczne wydawnictwo podatkowe International Tax Review. Arena Tax została uznana za wiodącą spółkę doradztwa podatkowego w zakresie cen tranferowych przez specjalistyczne wydawnictwo podatkowe International Tax Review. Arena Tax należy do organizacji European Fintech Forum działającej na rzecz rozwoju innowacji finansowych.
 
Nasze usługi
Naszym celem jest dostarczanie Klientom mierzalnej wartości dodanej 

Jesteśmy proaktywni – w przypadku gdy widzimy możliwości potencjalnej oszczędności podatkowej lub zauważamy ryzyka, ustalamy wspólnie z Państwem jakie kroki możemy podjąć. W trakcie przygotowania i realizacji projektów podatkowych kładziemy szczególny nacisk na profesjonalizm wykonywanych przez nas usług. Naszym celem jest świadczenie usług zapewniając minimalne zaangażowanie aktywów (takich jak czas) po stronie naszych partnerów. Chcemy, aby partnerzy mogli zająć się biznesem, podczas gdy my zajmujemy się ich podatkami i kwestiami finansowymi.
Usługi
Kompleksowe wdrażanie rozwiązań podatkowych

Zarządzamy projektem całościowo: określamy czas realizacji, wyznaczamy skład zespołu projektowego posiadający największe doświadczenie w realizacji danego typu usługi, określamy budżet i niezbędne zasoby zewnętrzne. W razie potrzeby wybieramy i angażujemy specjalistów z danej dziedziny w Polsce i za granicą, których koordynujemy na każdym etapie projektu. Nasze doświadczenie i podejście polegające na kompleksowym wdrażaniu rozwiązań sprawiają, że nasze pomysły realizujemy dla Państwa w pełni skutecznie.

Usługi
Międzynarodowa strukturyzacja podatkowa
W niektórych przypadkach wskazane jest opracowanie nowej lub zmiana istniejącej struktury międzynarodowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie polskich i międzynarodowych podatków. Na Państwa życzenie zaproponujemy Państwu rozwiązania bezpieczne, spójne, efektywne i dostosowane do modelu biznesowego.
Usługi
Doradztwo na poziomie przedsiębiorstw powiązanych
Analizujemy Państwa strukturę aby pomóc w zakresach typowych dla grup przedsiębiorstw powiązanych, takich jak:
  • finansowanie,
  • zarządzanie podatkowe cienką kapitalizacją,
  • przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych, itp.
 
Ocena ryzyk podatkowych w zakresie polskich i międzynarodowych podatków
Doradcy podatkowi Arena Tax analizują i opiniują planowane lub stosowane przez Państwa rozwiązania w zakresie podatków polskich oraz międzynarodowych. Ponadto, na życzenie Klienta nasi doradcy dokonują analizy (risk assessment) rozwiązań zaproponowanych przez Państwa lub przez innych doradców w zakresie podatków.

Doradztwo związane z przeniesieniem funkcji w ramach grupy przedsiębiorców

W przypadku planów reorganizacji grupy, Arena Tax służy wsparciem w zakresie odpowiedniego zarządzania ryzykami podatkowymi wynikającymi z planowanej zmiany. Specjalizujemy się zarówno w polskich, jak i transgranicznych projektach reorganizacyjnych.

Usługi
Przeglądy podatkowe, due diligence
Rekomendujemy naszym partnerom przegląd podatkowy w celu weryfikacji prawidłowości wywiązywania się z obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych, wskazania ewentualnych nieprawidłowości, zidentyfikowania obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego oraz możliwości wprowadzenia korzystnej zmiany. Wynikiem przeglądu jest przedstawienie sposobów skorygowania nieprawidłowości oraz wskazanie działań zmierzających do zarządzenia ryzykiem/szansą.
Przeglądy podatkowe są też często okazją do uzyskania wymiernych oszczędności podatkowych, dzięki aktualizacji polityki rozliczeń podatkowych, eliminacji błędów czy rekomendacji bardziej korzystnych rozwiązań.
Prowadzimy przeglądy due diligence - zarówno na zlecenie zbywców, jak i nabywców.
Usługi
Doradztwo transakcyjne

Zespół Arena Tax oferuje kompleksową obsługę doradczą następujących transakcji:

  • wsparcie inwestora w procesie zakupu spółek w ramach projektów restrukturyzacyjnych,
  • zakup przedsiębiorstwa lub jego części/oddziału,
  • sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części/oddziału,
  • fuzje i przejęcia podmiotów gospodarczych,
  • podziały podmiotów gospodarczych.

Nasze wsparcie obejmuje etapy od negocjacji przez proces due diligence aż do zamknięcia transakcji. Na każdym etapie służymy Klientowi radą i profesjonalną ekspertyzą, niezależnie od tego, którą jest stroną transakcji.

Usługi
Ceny transferowe

Naszym klientom zapewniamy wsparcie przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem w zakresie cen transferowych oraz tworzenia optymalnych rozwiązań biznesowych, w których zaangażowane zostały podmioty powiązane. Punktem wyjścia jest analiza prowadzonej działalności. Na podstawie tej analizy doradcy Arena Tax rozpoznają i określają główne obszary ryzyka, przede wszystkim związanego z ustaloną metodą i wysokością wynagrodzenia transakcyjnego. Od kompleksowej dokumentacji cen transferowych po benchmarki podatkowe – nasz zespół posiada kompetencje do wdrażania projektów w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw polskich i międzynarodowych grup spółek powiązanych. Realizujemy projekty międzynarodowe związane z poziomem ustalania cen transakcyjnych, zabezpieczając ryzyka w różnych jurysdykcjach.

 

Więcej informacji na stronie: www.transferpricingarenatax.com.

Usługi
Wsparcie przy kontrolach podatkowych i skarbowych

Arena Tax posiada zespół radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych zapewniających wsparcie podczas kontroli podatkowej lub skarbowej oraz w trakcie postępowania odwoławczego bądź postępowania sądowego. Reprezentujemy naszych partnerów przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w każdym stadium toczących się postępowań kontrolno-podatkowych oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Usługi
Doradztwo bieżące oraz ad-hoc

Doradcy podatkowi Arena Tax służą wsparciem w zakresie podatków od osób prawnych, podatku od towarów i usług i innych podatków wynikających z polskich przepisów, a także ordynacji podatkowej, procedury karnoskarbowej i innych zagadnień pojawiających się w działalności operacyjnej przedsiębiorców. Usługi świadczone są w języku polskim, angielskim oraz w innych językach europejskich.

Usługi
Parametryzacja systemów

Mamy duże doświadczenie w obsłudze klientów prowadzących działalność za pośrednictwem transakcyjnych systemów informatycznych, w tym usług finansowych, usług niematerialnych, pośrednictwa w usługach i handlu B2B i B2C. Naszym klientom oferujemy audyt i parametryzację ich systemów pod względem podatkowym i rachunkowym, tak aby nie tylko zarządzić ryzykami podatkowymi, ale też znaleźć oszczędności.

Digital Apps
Stosowanie preferencyjnej stawki odnosi się do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej które będą wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.
Usługi
Kalkulator IP BOX

Kalkulacja potencjału oszczędności przy skorzystaniu z opodatkowania przychodu kwalifikowanego w wysokości 5% stawki CIT.


Stosowanie preferencyjnej stawki odnosi się do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej które będą wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Zespół
Profesjonaliści z szerokim doświadczeniem w polskim i międzynarodowym doradztwie podatkowym.

Członkowie zespołu Arena Tax są licencjonowanymi doradcami podatkowymi, radcami prawnymi i adwokatami specjalizującymi się we wspieraniu instytucji finansowych – z doświadczeniem w pracy dla największych firm z branży finansowej w Polsce. Nasz zespół doradztwa podatkowego tworzy obecnie 9 Managerów - posiadających wieloletnie doświadczenie w polskim i międzynarodowym doradztwie podatkowym oraz w przygotowaniu i implementacji wszelkiego rodzaju projektów podatkowych. Ponadto zespół podatkowy wspierany jest przez doświadczonych konsultantów oraz senior konsultantów podatkowych posiadających specjalistyczną wiedzę prawną i podatkową związaną z opodatkowaniem polskich i międzynarodowych instytucji.
Michał Musielak, Prezes Zarządu, Doradca podatkowy
Usługi
Michał Musielak
Prezes Zarządu
Doradca podatkowy
michal.musielak@arenatax.pl
tel. +48 504 138 118

Prawnik, finansista i licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 10244). Michał posiada ponad 18-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym.

Praca zawodowa i edukacja
Przez okres studiów oraz krótko po nich (1999-2002) pracował w biurze prawnym domu maklerskiego, gdzie kolejno na różnych stanowiskach (od asystenta aż do dyrektora biura prawnego), zajmował się m.in. podatkowymi aspektami działalności domu maklerskiego oraz jego klientów. Od 2002 do 2007 r. w Deloitte oraz Ernst & Young był zaangażowany w doradztwo podatkowe, głównie dla instytucji finansowych. W trakcie pracy w Ernst & Young m.in. został oddelegowany do czasowego wykonywania obowiązków głównego kontrolera podatkowego w banku należącym do amerykańskiej grupy kapitałowej. W latach 2007-2011 stworzył i kierował departamentem podatkowym w Polbank EFG (obecnie część grupy Raiffeisen); był odpowiedzialny za całokształt obowiązków podatkowych banku z sumą bilansową ponad 20 mld zł, kierując kompetencją doradztwa podatkowego oraz rachunkowości i sprawozdawczości podatkowej. W latach 2011-2012 był partnerem w KPT Doradcy Podatkowi. W Arena Tax pracuje od czerwca 2012 r.
Ukończył prawo na UAM w Poznaniu (2002) oraz rachunkowość i finanse przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (2002).
 
Organizacje i nagrody
W latach 2008-2011 przewodniczył Grupie VAT w Związku Banków Polskich, a w latach 2009-2011 był członkiem Grupy VAT w Europejskiej Federacji Bankowej (EBF) w Brukseli. W trakcie Polskiej Prezydencji w Radzie UE (lipiec-grudzień 2011) był Oficjalnym Przedstawicielem Związku Banków Polskich w Grupie VAT Europejskiej Federacji Bankowej.
Jako jeden z nielicznych partnerów podatkowych w Polsce został odznaczony Odznaką Honorową Związku Banków Polskich (2012).
 
Języki
polski, angielski

Aneta Saramak, Dyrektor Zarządzający, Doradca podatkowy
Usługi
Aneta Saramak
Dyrektor Zarządzający
Doradca podatkowy
aneta.saramak@arenatax.pl
tel. +48 603 700 015

Finansista, licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 10068) z ponad 18-letnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym dla instytucji finansowych.

Praca zawodowa i edukacja
Aneta pracowała w KPMG oraz Deloitte Doradztwo Podatkowe gdzie zajmowała się doradztwem dla instytucji finansowych, głównie banków, firm pożyczkowych, firm windykacyjnych, firm leasingowych oraz domów maklerskich. Odpowiadała za bieżące  doradztwo podatkowe dla polskich i międzynarodowych instytucji finansowych obejmujące swym zakresem zagadnienia podatków dochodowych i obrotowych oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Kierowała projektami kompleksowych audytów podatkowych i przeglądów due diligence, prowadziła projekty restrukturyzacyjne oraz projekty strategicznego planowania podatkowego dotyczące między innymi przenoszenia portfeli wierzytelności, przekształceń organizacyjnych bank/oddział, planowania podatkowego dotyczącego usług ubezpieczeniowych towarzyszących produktom bankowych czy leasingowym (bancassurance). Aneta reprezentowała klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
Prezenterka na licznych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, w szczególności dla instytucji finansowych, autorka publikacji prasowych, współautorka Komentarza C.H. Beck Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2014, 2015.
 
Języki
polski, angielski

Joanna Deutryk, Dyrektor, Transfer Pricing / CSO Grupy, Doradca podatkowy
Usługi
Joanna Deutryk
Dyrektor, Transfer Pricing / CSO Grupy
Doradca podatkowy
joanna.deutryk@arenatax.pl
tel. +48 503 631 355


Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12230) z 12-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie cen transferowych i doradztwa podatkowego dla międzynarodowych grup kapitałowych.

 

Praca zawodowa i edukacja

Joanna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (2002) na kierunkach Zarządzanie oraz Stosunki Międzynarodowe. Karierę rozpoczęła w Rzymie, gdzie pracowała dla jednego z większych włoskich banków, a następnie dla Ministerstwa Finansów we Włoszech. Następnie pracowała w firmie doradztwa podatkowego, gdzie prowadziła projekty z zakresu cen transferowych. Joanna wspierała włoskie i niemieckie firmy w zakresie sprawozdawczości cen transferowych w modelu Master File-Local File. W Polsce była częścią zespołu ds. cen transferowych w KPMG Polska, następnie była Managerem Podatkowym w polskiej firmie doradztwa podatkowego specjalizującej się w cenach transferowych będącej częścią globalnej sieci firm doradczych. Joanna prowadziła projekty dotyczące analiz benchmarkingowych, dokumentacji cen transferowych, polityki cen transferowych i przeglądów cen transferowych na rzecz przedsiębiorstw wielonarodowych oraz spółek notowanych na GPW. 

Współpracowała przy wnioskach dotyczących uprzednich umów cenowych (tzw. APA). Jej najważniejsze projekty w zakresie cen transferowych dotyczyły transakcji restrukturyzacyjnej o całkowitej wartości 256 mln euro.

W Arena Tax zarządza zespołem cen transferowych. Jest również odpowiedzialna za rozwój strategii Grupy.

 

Języki

polski, angielski, niemiecki, włoski


 


Dominika Ramírez-Wołkiewicz, Manager, Doradca podatkowy, Radca prawny
Usługi
Dominika Ramírez-Wołkiewicz
Manager
Doradca podatkowy, Radca prawny
dominika.ramirez@arenatax.pl
tel. +48 503 630 046

Radca prawny (nr wpisu WA-9807), licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 10092). Dominika posiada ponad 17-letni staż w doradztwie prawnym i podatkowym.
 
Praca zawodowa i edukacja
Dominika jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej kancelarii prawnej i audytorskiej, od 2004 roku do 2014 roku pracowała w dziale doradztwa podatkowego Deloitte. Jej głównym obszarem pracy zawodowej było opodatkowanie działalności instytucji finansowych.
Dominika zajmowała się przede wszystkim kompleksowym i stałym wsparciem podatkowym różnego rodzaju podmiotów zarówno z branży finansowej jak i FMCG, uczestniczyła w projektach optymalizacji podatkowej oraz restrukturyzacji, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych, przeprowadzała kompleksowe przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, obowiązki płatnika PIT, ogólne i tematyczne). Wspierała także klientów podczas postępowań podatkowych oraz sądowych. Była prowadzącą oraz współprowadzącą licznych szkoleń i konferencji o tematyce podatkowej.
Współpracuje z Arena Tax od roku 2014.
 
Języki
polski, angielski, francuski


Michał Chyła, Manager, Doradca podatkowy
Usługi
Michał Chyła
Manager
Doradca podatkowy
michal.chyla@arenatax.pl
tel. +48 603 700 146

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12827) z 11-letnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym dla branży usług finansowych.

Praca zawodowa i edukacja
Michał jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przed dołączeniem do Arena Tax przez ponad 8 lat pracował w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, gdzie głównie zajmował się zagadnieniami związanymi z opodatkowaniem instytucji finansowych.
Michał zajmuje się sprawami podatkowymi od ponad 11 lat, z których większość była poświęcona kwestiom podatkowym występującym w branży usług finansowych. Zajmuje się kwestiami związanymi z podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem VAT, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podatkami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień charakterystycznych dla podmiotów działających na rynku finansowym. Michał posiada bogate doświadczenie w analizie skutków podatkowych produktów oferowanych przez banki i zakłady ubezpieczeń oraz innych kwestii wynikających w bieżącej działalności instytucji finansowych. Brał udział w rozbudowanych projektach jak restrukturyzacje podatkowe, przeglądy podatkowe oraz badania due diligence. Zajmował się kwestiami związanymi z opracowaniem i wdrażaniem optymalnych podatkowo struktur pozyskiwania finansowania, zbywania aktywów oraz obrotu wierzytelnościami.
Michał uczestniczył jako prelegent w licznych konferencjach i szkoleniach, których przedmiotem były kwestie podatkowe występujące w instytucjach finansowych. Jest także autorem komentarzy prasowych dotyczących zagadnień podatkowych.
 
Języki
polski, angielski


Natalia Michoń, Manager, Doradca podatkowy
Usługi
Natalia Michoń
Manager
Doradca podatkowy
natalia.michon@arenatax.pl
tel. +48 504 306 696
 
Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12802) z szerokim doświadczeniem w doradztwie podatkowym.
 
Praca zawodowa i edukacja
Przed rozpoczęciem współpracy w Arena Tax Natalia była konsultantem podatkowym w KPT Doradcy Podatkowi. Natalia specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla polskich instytucji oraz w międzynarodowym planowaniu podatkowym. Jednym z jej głównych zainteresowań jest opodatkowanie instrumentów pochodnych. Przygotowała wiele złożonych projektów dotyczących restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadzała liczne przeglądy podatkowe w zakresie CIT i VAT włączając w to badania rozliczeń podatkowych w instytucjach finansowych, m.in. w bankach i firmach pożyczkowych oraz przeglądy due dilligence. 
Natalia posiada doświadczenie w doradztwie podatkowym dla banków, firm z branży FMCG, energetycznej oraz inwestycyjnej. Natalia także zdobywała doświadczenie w jednej z firm doradczych w usługach sprawozdawczości i rachunkowości podatkowej, gdzie była odpowiedzialna za sprawozdawczość podatkową w zakresie CIT i VAT oraz bieżące doradztwo podatkowe dla firm z branży m.in. IT, motoryzacyjnej i nieruchomości.
Natalia jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość. Obecnie studiuje prawo na Akademii Leona Koźmińskiego.

 
Języki
polski, angielski
Michał Brzozowicz, Manager, Doradca podatkowy, Adwokat
Usługi
Michał Brzozowicz
Manager
Doradca podatkowy, Adwokat
michal.brzozowicz@arenatax.pl
tel. +48 502 554 689
 
Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12497) oraz adwokat (nr wpisu WAW/Adw/5482) z doświadczeniem zawodowym w doradztwie podatkowym i prawnym.
 
Praca zawodowa i edukacja
Michał ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej. Oprócz tego jest również absolwentem Szkoły Prawa Brytyjskiego prowadzonej przez Uniwersytet w Cambridge.
Michał specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego doradztwa na rzecz instytucji finansowych, restrukturyzacji i międzynarodowego prawa podatkowego. Przeprowadził szereg przeglądów podatkowych oraz przeglądów due diligence, a także reprezentował klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. 
Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax Michał zdobywał doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego w zespołach Ernst & Young, Deloitte i TPA Poland.
Podczas swojej kariery zawodowej Michał był zaangażowany w projekty podatkowe obejmujące: przeglądy podatkowe oraz wsparcie podczas kontroli podatkowych spółek z sektora finansowego, strukturyzacji finansowania oraz transakcji wewnątrzgrupowych w międzynarodowych spółkach holdingowych, doradztwo przy tworzeniu i dostosowywaniu struktury holdingu dla spółek międzynarodowych, doradztwo podatkowe dla spółek leasingowych i banków, strukturyzację transakcji pochodnych, doradztwo podatkowe dla osób fizycznych oraz due diligence podatkowy dla transakcji w sektorze nieruchomości.
 
Języki
polski, angielski
Jakub Patalas, Transfer Pricing Manager ,
Usługi
Jakub Patalas
Transfer Pricing Manager
jakub.patalas@arenatax.pl
tel. +48 502 049 678
 
Manager specjalizujący się w cenach transferowych i doradztwie dla grup kapitałowych.
 
Praca zawodowa i edukacja
Jakub jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Ekonomia Międzynarodowa. W ramach programu Erasmus studiował również na Università degli Studi di Padova, Włochy.
Karierę rozpoczął w dziale Audytu Instytucji Finansowych KPMG, a następnie pracował w zespołach cen transferowych Ernst & Young oraz Andersen Tax, gdzie był odpowiedzialny za realizację projektów z zakresu cen transferowych i międzynarodowego prawa podatkowego. Jakub przeprowadził szereg projektów w zakresie analiz porównawczych, benchmarkingu instrumentów finansowych, przygotowywania dokumentacji Local File i Masterfile, opracowywania analiz ekonomiczno-finansowych i rynkowej wyceny opłat licencyjnych m.in. dla podmiotów z branży finansowej, technologicznej, farmaceutycznej i deweloperskiej.
Podczas swojej kariery zawodowej Jakub był zaangażowany w projekty obejmujące: przygotowywanie wniosków dotyczących uprzedniego porozumienia cenowego (tzw. APA), opracowywanie polityk cen transferowych i strukturyzację rozliczeń pomiędzy podmiotami z międzynarodowych grup kapitałowych, wsparcie podczas kontroli cen transferowych, przygotowywanie dokumentacji ochronnej (tzw. Defense File) dla pomiotów osiągających przychody przekraczające 1 mld EUR.
W Arena Tax zarządza pracami osób w zespole cen transferowych i odpowiada za projekty realizowane przez zespół cen transferowych.

Języki
polski, angielski
Agata Czerniak, Manager , Doradca podatkowy
Usługi
Agata Czerniak
Manager
Doradca podatkowy
agata.czerniak@arenatax.pl
tel. +48 506 306 756

 

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 13135) z szerokim doświadczeniem w doradztwie podatkowym. Agata zajmuje się głównie sporami podatkowymi i bieżącym doradztwem podatkowym.

 

Praca zawodowa i edukacja

Agata ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie jest doktorantką w Instytucie Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentką Międzynarodowej Szkoły Prawa Podatkowego zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu.

Doświadczenie zawodowe Agaty obejmuje kompleksowe doradztwo w kwestiach podatkowych, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych w tym cen transferowych, a także zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną-skarbową osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe. Agata doradzała w trakcie wielu kontroli podatkowych i skarbowych, reprezentując klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. 

Przed rozpoczęciem pracy w firmie Arena Tax pracowała w PwC i w innych renomowanych spółkach doradztwa podatkowego, doradzając podmiotom działających w branży IT, FMCG, nieruchomości, energetyki, logistyki i transportu.

 

Języki

polski, angielski


 

Kariera

Stworzyliśmy miejsce pracy, w którym praca jest nie tylko wyzwaniem, ale i przyjemnością


 
 
Jeśli jesteś studentem/absolwentem prawa lub ekonomii (najchętniej obydwu kierunków) i znasz biegle angielski, dołącz do naszego zespołu. Zapraszamy do składania aplikacji również doradców podatkowych z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorstw.
 
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@arenatax.pl wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych o treści:

 

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie (zwiń/rozwiń)

 

Jeżeli dodatkowo chcesz aby Twoja kandydatura była brana pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Arena Tax sp. z o.o. prosimy o zamieszczenie w Twoim CV również dodatkowej zgody o treści:

 

"Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV i listu motywacyjnego (zwiń/rozwiń)

 

Obowiązek informacyjny (zwiń/rozwiń)

Arena Tax Sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
ul. Bukowińska 22B , 02-703 Warszawa
zobacz na google

tel. +48 22 102 20 30
e-mail: office@arenatax.pl


KRS: 0000421071 | NIP: 5213631253 | REGON: 146123519
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 zł
Wyślij
Należymy do Grupy Arena Tax:
Copyright © Arena Tax Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego
projekt i realizacja: proti - to be online